Dane osobowe

Atlasformen zobowiązuje się do zapewnienia najwyższego poziomu ochrony Państwa danych osobowych.
Niniejszy dokument informuje o sposobie przetwarzania Państwa danych osobowych przez Atlasformen.
Jako jednostka odpowiedzialna za przetwarzanie danych osobowych, spółka Atlasformen (spółka akcyjna uproszczona z kapitałem 1 659 866,00 €, zarejestrowana w Rejestrze Działalności Gospodarczej w Paryżu pod numerem 449 149 038, z siedzibą pod adresem 87-89 rue La Boétie - 75008 Paris - France, wewnątrzwspólnotowy numer VAT: FR47 449 149 038) w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych zobowiązuje się do przestrzegania przepisów ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami w sprawie systemów przetwarzania danych, systemów ewidencjonowania danych osobowych oraz swobód, oraz zobowiązuje się do przestrzegania rozporządzenia (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. z dniem jego stosowania od dnia 25 maja 2018 r.

Dlaczego Atlasformen przetwarza Państwa dane?
Atlasformen przetwarza dane osobowe tylko w określonych, jawnych i uzasadnionych celach.

1-Podstawa prawna przetwarzania danych: Zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, Atlasformen jest uprawniony do wykorzystywania danych osobowych swoich klientów lub użytkowników tylko wtedy, gdy posiada do tego uzasadnioną podstawę prawną. Przed każdorazowym wykorzystaniem danych osobowych Atlasformen musi upewnić się, że istnieje ku temu jedna lub więcej z poniższych podstaw prawnych:
- Wykonanie umowy (na przykład w celu przetworzenia i wykonania zlecenia lub zarządzania kontem Atlasformen), lub - Wykonanie zobowiązania prawnego (np. przechowywanie faktur), lub - Prawnie uzasadniony interes spółki Atlasformen, lub - Wyrażenie zgody przez osobę zainteresowaną (użytkownika/klienta).
„Prawnie uzasadniony interes” spółki Atlasformen nie może być sprzeczny z prawami i swobodami zainteresowanych osób. Do przykładów prawnie uzasadnionych interesów wymienionych w europejskim rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (RODO) należą między innymi zapobieganie nadużyciom finansowym i sprzedaż bezpośrednia.

2-Podstawa prawna Atlasformen: Spółka Atlasformen jest zobowiązana do gromadzenia i przechowywania następujących danych osobowych zgodnie z podanymi wyżej podstawami prawnymi: - Zarządzanie kontami klientów, koszykiem zakupów online i zamówieniami: Podstawą prawną jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Atlasformen oraz prawnie uzasadniony interes Atlasformen. - Zarządzanie transakcjami płatniczymi: Podstawą prawną jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Atlasformen. - Zarządzanie operacjami dostawy: Podstawą prawną jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Atlasformen. - Zarządzanie relacjami z klientami, monitorowanie zamówień, obsługa posprzedażna, zwroty produktów i zwroty kosztów: Podstawą prawną jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Atlasformen. - Rejestracja przebiegu i treści informacji wymienianych pomiędzy działem obsługi klienta a klientem w celu poprawy jakości usług: Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Atlasformen polegający na dążeniu do poprawy jakości usług. - Zwalczanie nadużyć finansowych podczas płatności za zamówienia i zarządzanie niezapłaconymi kwotami po złożeniu zamówienia: Podstawą prawną jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Atlasformen oraz prawnie uzasadniony interes Atlasformen. - Prowadzenie statystyk, analiz, wyboru i grupowania klientów w celu poszerzenia wiedzy o nich: Podstawą prawną jest wykonanie umowy pomiędzy Klientem a Atlasformen oraz prawnie uzasadniony interes Atlasformen. - Wysyłanie ukierunkowanych ofert handlowych pocztą elektroniczną lub w inny sposób: Podstawę prawną stanowi zgoda osoby zainteresowanej oraz prawnie uzasadniony interes Atlasformen w zakresie wysyłki korespondencji reklamowej w formie papierowej. - Badanie częstości odwiedzin strony www.atlasformen.pl: Podstawą prawną jest zgoda Klienta lub użytkownika. - Organizowanie gier konkursowych i gier reklamowych: Podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes spółki Atlasformen. - Dzielenie się informacjami z partnerami handlowymi: Podstawą prawną jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Atlasformen oraz zgoda Klienta (w przypadku przekazywania danych w celach marketingowych). - Przechowywanie wymaganych danych i zarządzanie wnioskami o przekazanie danych osobowych od upoważnionych organów: Podstawą prawną jest wykonanie zobowiązania prawnego.

Jakie dane są przetwarzane?
Dane osobowe, które mogą być zbierane bezpośrednio lub pośrednio od użytkownika, obejmują: - Dane identyfikacyjne: imię, nazwisko, login; - Dane osobowe: data urodzenia, obywatelstwo; - Dane kontaktowe: adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu; - Dane ekonomiczne: użyte środki płatnicze, historia płatności; - Dane dotyczące działań online (np. logowania się), korzystania z usług i przebiegu interakcji: dzienniki logowania się i korzystania z usług, - Profile i wyniki pozwalające na tworzenie kategorii klientów.

Kto ma dostęp do Państwa danych?
Państwa dane są przekazywane partnerom Atlasformen, którzy mogą je samodzielnie przetwarzać. Dostęp do Państwa danych mają: - Partnerzy handlowi, w szczególności agencje marketingowe i reklamowe Spółka Atlasformen korzysta również z usług podwykonawców, w szczególności w odniesieniu do następujących czynności: - Bezpieczna płatność na stronie www.atlasformen.pl; - Zwalczanie nadużyć finansowych i odzyskiwanie niespłaconych długów; - Wysyłka Państwa zamówień; - Zarządzanie połączeniami telefonicznymi, ich ewentualnymi nagraniami i wysyłka poczty; - Personalizacja zawartości serwisu internetowego www.atlasformen.pl.

Kim jest w Atlasformen specjalista ds. ochrony danych osobowych?
Wyznaczony przez Atlasformen specjalista ds. ochrony danych osobowych jest odpowiedzialny za przestrzeganie w obrębie spółki przepisów i zasad opisanych w niniejszym dokumencie. Ponadto dba on o uwrażliwienie zespołu Atlasformen na kwestie ochrony danych osobowych i jest odpowiedzialny za relacje z użytkownikami i klientami pragnącymi skorzystać z przysługujących im praw w zakresie danych osobowych, gromadzonych przez Atlasformen.

Jakie są Państwa prawa?
Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania i usuwania. Mogą Państwo poprosić o możliwość ich przeniesienia w przypadku zmiany usługodawcy. Mają Państwo również prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu Państwa danych osobowych lub do żądania ograniczenia tego przetwarzania, a także do wycofania swojej zgody na takie przetwarzanie w dowolnym momencie. Ponadto możecie Państwo wydać polecenia dotyczące przechowywania, usuwania lub ujawniania danych osobowych po śmierci.

Jak możecie Państwo dochodzić swoich praw?
Możecie Państwo w każdej chwili skorzystać z przysługujących Wam praw, a także skontaktować się z naszym specjalistą ds. ochrony danych osobowych pod poniższymi adresami: - Za pośrednictwem naszej strony internetowej w zakładce "SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI" wybierając temat wiadomości "DPO- Ochrona danych osobowych". - Drogą pocztową: ATLAS FOR MEN - skr. pocztowa 766 70-952 Szczecin. Do każdego wniosku o skorzystanie z przysługujących Państwu praw należy dołączyć kserokopię dowodu tożsamości. W przypadku śmierci potrzebujemy kserokopii aktu zgonu. W przypadku zmiany na opiekuna lub innego członka rodziny potrzebujemy pełnomocnictwa do usunięcia / modyfikacji konta.Odpowiedź na wszelkie zapytania zostanie przesłana w ciągu miesiąca od dnia otrzymania wniosku.

Możliwość skontaktowania się z GIODO (Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Jeżeli Państwa kontakty z Atlasformen nie będą satysfakcjonujące, mają Państwo możliwość złożenia skargi do Generalno Inspektora Ochrony Danych Osobowych , organu nadzorczego odpowiedzialnego za wypełnianie obowiązków dotyczących danych osobowych w Polsce.

W jakim stopniu Państwa dane są zabezpieczane?
Atlasformen zapewnia przetwarzanie Państwa danych w sposób bezpieczny i poufny, nawet jeśli pewne czynności są wykonywane przez podwykonawców. W tym celu stosuje się odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie i usunięciu Państwa danych osobowych. Środki te są dostosowywane do poziomu wrażliwości przetwarzanych danych oraz ryzyka, jakie niesie ze sobą przetwarzanie lub jego wdrożenie.

Zmiana polityki ochrony danych osobowych
Niniejsza Polityka Ochrony Danych Osobowych może w przyszłości ulec zmianie.

    Wybierz rozmiar

      Zaktualizowaliśmy naszą tabelę rozmiarów, aby zapewnić Ci jak najlepsze korzystanie z niej. Sprawdź naszą nową już teraz!